Обществен съвет

Обществен съвет

Обществените съвети са създадени със Закона за предучилищното и училищното образование, в сила от 01.08.2016 г. Устройството и дейността им са конкретизирани с Правилник за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата, издаден от министъра на образованието и науката, обн., ДВ, бр. 75 от 27.09.2016 г.

Повече

Обществен съвет при ДГ 147 "Славейче" Горни Богров

Обществен съвет се създава към всяка детска градина и всяко училище (чл. 3 от ПСУДОСДГУ)

Повече