Профил на купувача

Плодове и мляко

На основание чл.13 от Наредбата за условията и реда за прилагане на схема за предоставяне на плодове и зеленчуци и на мляко и млечни продукти в учебните заведения - Схема „Училищен плод" и Схема "Училищно мляко",с оглед осигуряване прилагането на схемите за предоставяне на плодове и зеленчуци и на мляко и на млечни продукти в учебните заведения -Схема „Училищен плод" и по Схема „Училищно мляко" , за периода — трите учебни години: 2019/2020 г., 2020/2021 г. и 2021/2022 г. — от 15 септември до 31 май на всяка от трите учебни години, след проведена процедура за избор на заявител по чл. 136 и следващите от цитираната Наредба, открита с Обявление № 1/05.08.2019 г. на Директора на ДГ № 147 „Славейче", публикувано на интернет страницата на учебното заведение на 05.08.2019 г., въз основа на писмено мотивирано предложение на назначената със Заповед № 136/05.08.2019 г. комисия за разглеждане на постъпилите предложения за доставка на продуктите по съответните схеми и за извършване на избор на заявител, и предвид цялата документация на процедурата, включително получените в срок предложения за доставка на продуктите по схемите.

Повече

Друга примерна обществена поръчка

Кратко инфо за обществената поръчка. Кратко инфо за обществената поръчка. Кратко инфо за обществената поръчка. Кратко инфо за обществената поръчка. Кратко инфо за обществената поръчка. Кратко инфо за обществената поръчка. Кратко инфо за обществената поръчка.

Повече

Примерна обществена поръчка

Кратко инфо за обществената поръчка. Кратко инфо за обществената поръчка. Кратко инфо за обществената поръчка. Кратко инфо за обществената поръчка. Кратко инфо за обществената поръчка. Кратко инфо за обществената поръчка.

Повече